Total Views: 10333  Daily Views: 1 

106 |

2 December 1856

Site of battle between Prince Cetshwayo and his brother Prince Mbuyazi, which established Cetshwayo as King Mpande’s heir. Possibly the bloodiest battle in Zulu history when the uSuthu faction of the Zulu nation that supported Prince Cetshwayo attacked Prince Mbuyazi’s iziGqoza faction, slaughtering many thousands of them. The running battle followed the valley of a stream now known as Mathambo (the place of the bones). Battlefield is best viewed from the esikhaleni semikhonto (spear nek) on the ridge between the Tugela and Nyoni rivers.

Near Mandeni. Visible from northern approach to John Ross Road Bridge across Tugela River on R102. Unless you are very familiar with the incident and the topography, the use of a Guide is recommended to enhance the experience of the site.

5 Reviews

 • I would like to comment on the etymology of the name Mandeni. in old Zulu the word (Mandi) means (amathambo) bones in today Zulu. So the formation of the name Mandeni came after bones were discovered many years after the battle.

  Thank you.

 • Not really. Mandeni was originally called MTHANDENI. eMthandeni was the great palace of King Phakathwayo of the Qwabe/Mnguni clan. The name was later mispelled as Mandeni by colonial invaders.

 • 3rd time lucky. Mandeni means place of the Mande or Mathe or MaThembu or Thembu people who are actually Shezi/Tshezi or Zizi or Nsezi or Mtshezi or Moshoeshoe or Shai or Jali or Khayi or Busane/Msane/Zwane/Zwana/AbaNtwana or Nathan or Natal or Naphtali or Napo/Gambu/KaMafu/Nephu/Nembu-Mthayi/Tyali/Jali/Tshawe/Jael/Mtshali Khambule-Ncube or Hadebe or Calebi or KaMolefe or KaMfengu or KaBhengu or Cebekhu who are part of the Cebekhulu tribes centred around eMpangeni KwaMthethwa and prevalent throughout Southern Africa. UMthethwa ubuye abizwe ngoMbekane noma Phikela noma Biyela noma Dlamini/KaDlamini noma Nkundlane or Ngutshane noma Gujane noma Ganjana. AbakwaMthethwa abaningi sebezibiza ngamaXhosa kodwa amagama ezindawo abahlala kuzo ayafana namagama ezindawo zakwaZulu la kuhlala khona abantu abanezibongo ezifanayo.

  You can Google Mande tribes to learn about our West African brothers.

  Abaziyo bathi UKhayi noma uMngayi wayeyinkosi kwaMthethwa. Futhi uHadebe = Khayi = KaTembe.

  Mande = Mathe = Manze = Manzi/Nzima = Ndambi = Thabi = Ndabe = Ndaba =Maji = Mati = Metsi = Mayiwa/Meyiwa = Azzi = Athi = Bathi = Bande/Bhande = Bhanda = Mbatha = Mabasa = Mabaso = Mambazo = Masoba = Asuba = Matuba = Bantu = BaNdou = BaTlou = Ndlovu = Njobvu = Jobi = Chopi = Ngobe = Khube = Jobe = Jassub = KaHlubi = Mashupinga = Subina = Subai = Shumba = Duma = Masumpa. Into eyodwa. Sicela kwaMthethwa abavela emaTongeni. Zonke izibongo ezibusa abantu abamnyama eSouth Africa ziyizibongo zamaTonga.

  KwaZungu, uMandeni kuthiwa uManzini. KwaNdlovu kuthiwa uMandini noma Modin noma Dini as in Dinizulu, inkosi yakwaZulu eyazalwa empangeni kwesakwaMthethwa. Noma Mdingi

 • I don’t know where the name Mandeni came from what I know for a fact is that we’re not supposed to called this place Mandeni infact we’re supposed to correct another corrupted name for this place which is called Sundumbili. There’s nothing called Sundumbili in our rich Zulu history the correct name is Kwa Nkunzimbili referring to the then two princes Cetshwayo and Mbuyazi.Therefore the correct name for this town of Mandeni is kwaNkunzimbili and its make sense let’s reclaim it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.